Zadania OPS

 

Do zadań Ośrodka, należą:

 1. Zadania własne o charakterze obowiązkowym
 2. Zadania własne o charakterze fakultatywnym,
 3. Zlecone z zakresu administracji rządowej,
 4. Zlecone związane z realizacją innych ustaw,
 5. Wynikające z rządowych, powiatowych i gminnych programów pomocy społecznej i Uchwał Rady Miejskiej w Łaszczowie.

Do zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym należą:

 1. Opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. Sporządzanie bilansu potrzeb gminy w zakresie pomocy społecznej;
 3. Udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 4. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego;
 7. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom bezdomnym oraz innym osobom nie mającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia;
 8. Przyznawanie zasiłków celowych w formie biletu kredytowanego;
 9. Opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która rezygnuje z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie niezamieszkującym  z matką, ojcem i rodzeństwem;
 10. Praca socjalna;
 11. Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 12. Prowadzenie i zapewnianie miejsc w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wsparcia dziennego lub mieszkaniach chronionych;
 13. Tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 14. Dożywianie dzieci;
 15. Sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 16. Kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 17. Pomoc osobom mającym trudności w przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego;
 18. Sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu wojewodzie, również w wersji elektronicznej, z zastosowaniem systemu informatycznego;
 19. Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym  zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników;
 20. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 21. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Do zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej należą:

 1. Organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 2. Przyznawanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 3. Prowadzenie i rozwój infrastruktury środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. Realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej, mających na celu ochronę życia osób, rodzin i grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia;
 5. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz o których mowa w art. 5a ustawy o pomocy społecznej;
 6. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Do zadań własnych gminy o charakterze fakultatywnym należy:

 1. Przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. Przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. Prowadzenie i zapewnienie miejsc w domach pomocy społecznej i ośrodkach wsparcia o zasięgu gminnym oraz kierowanie do nich osób wymagających opieki;
 4. Podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych;
 5. Współpraca z powiatowym urzędem pracy w zakresie upowszechniania ofert pracy oraz informacji o wolnych miejscach pracy, upowszechniania informacji o usługach poradnictwa zawodowego i o szkoleniach.

Do zadań własnych gminy wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie należy:

 1. Tworzenie gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie;
 2. Prowadzenie poradnictwa i interwencji w zakresie przeciwdziałania przemocy   w rodzinie;
 3. Opracowywanie i realizacja programów ochrony ofiar przemocy rodzinie;