Stypendium szkolne

O ustalenie prawa do stypendium szkolnego należy ubiegać się na terenie gminy zgodnie z miejscem zamieszkania. Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się w terminie do 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegów pracowników służb społecznych - do 15 października danego roku szkolnego.

Zgodnie z art. 90d ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty:

 1. Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

   

 2. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom w formie:
  1. całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów udziału w zajęciach edukacyjnych, w tym wyrównawczych, wykraczających poza zajęcia realizowane w szkole w ramach planu nauczania, a także udziału w zajęciach edukacyjnych realizowanych poza szkołą;
  2. pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym, w tym w szczególności zakupu podręczników.
 3. Stypendium szkolne może być udzielane uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz słuchaczom kolegiów, o których mowa w ust. 3, także w formie całkowitego lub częściowego pokrycia kosztów związanych z pobieraniem nauki poza miejscem zamieszkania.
 4. Stypendium szkolne może być także udzielone w formie świadczenia pieniężnego.
 5. Stypendium szkolne może być udzielone w jednej lub kilku formach jednocześnie.
 6. Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 351 złotych zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.
 7. Stypendium szkolne nie może być niższe miesięcznie niż 80% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych i nie może przekraczać miesięcznie 200% kwoty, o której mowa w art. 6 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych.
 8. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym, a w przypadku słuchaczy kolegiów nauczycielskich, nauczycielskich kolegiów języków obcych i kolegiów pracowników służb społecznych - na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 9 miesięcy w danym roku szkolnym.

Wniosek o przyznanie stypendium może złożyć:

 1. rodzic ucznia (jako rodzica należy też rozumieć prawnego opiekuna małoletniego ucznia – art. 3 pkt 10 ustawy o systemie oświaty),
 2. pełnoletni uczeń,
 3. dyrektor szkoły lub kolegium.

Stypendia mogą też być przyznawane z urzędu przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, albo też kierownika jednostki organizacyjnej gminy załatwiającej sprawy stypendiów. Przy czym stroną postępowania administracyjnego może być jedynie: rodzic (opiekun prawny) lub pełnoletni uczeń.