O nas

Ośrodek Pomocy Społecznej w Łaszczowie jest samodzielną jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, działającą na podstawie:

1.    Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U z 2009 r. Nr 175, poz. 1362);
Obszarem działania Ośrodka Pomocy Społecznej w Łaszczowie jest gmina Łaszczów.

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości.
Pomoc społeczną organizują organy administracji rządowej i samorządowej, współpracując w tym zakresie, na zasadzie partnerstwa, z organizacjami społecznymi i pozarządowymi, Kościołem Katolickim, innymi kościołami, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy społecznej są obowiązane do współdziałania w rozwiązywaniu ich trudnej sytuacji życiowej.