Rodzaje świadczeń z pomocy społecznej

RODZAJE SWIADCZEN Z POMOCY SPOLECZNEJ:

 1. SWIADCZENIA PIENIEZNE:

  1. zasilek staly
  2. zasilek okresowy,
  3. zasilek celowy i specjalny zasilek celowy,
  4. zasilek i pozyczka na ekonomiczne usamodzielnienie,
 2. SWIADCZENIA NIEPIENIEZNE:

  1. praca socjalna,
  2. bilet kredytowany,
  3. skladki na ubezpieczenie zdrowotne,
  4. skladki na ubezpieczenia spoleczne,
  5. pomoc rzeczowa, w tym na ekonomiczne usamodzielnienie,
  6. sprawienie pogrzebu,
  7. poradnictwo specjalistyczne,
  8. interwencja kryzysowa,
  9. schronienie,
  10. posilek,
  11. niezbedne ubranie,
  12. uslugi opiekuncze w miejscu zamieszkania,
  13. specjalistyczne uslugi opiekuncze w miejscu zamieszkania,
  14. mieszkanie chronione,
  15. pobyt w domu pomocy spolecznej,
  16. pomoc w uzyskaniu odpowiednich warunków mieszkaniowych oraz pomoc w uzyskaniu zatrudnienia,

Zasilek staly
 

Zasilek staly przysluguje:

 1. pelnoletniej osobie samotnie gospodarujacej, calkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepelnosprawnosci, jezeli jej dochód jest nizszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarujacej;
 2. pelnoletniej osobie pozostajacej w rodzinie, calkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepelnosprawnosci, jezeli jej dochód, jak równiez dochód na osobe w rodzinie sa nizsze od kryterium dochodowego na osobe w rodzinie.

Calkowita niezdolnosc do pracy oznacza:

 • calkowita niezdolnosc do pracy w rozumieniu przepisów o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczen Spolecznych (orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o calkowitej niezdolnosci do pracy, lub o calkowitej niezdolnosci do pracy oraz samodzielnej egzystencji), albo
 • zaliczenie do I lub II grupy inwalidów, lub
 • legitymowanie sie znacznym lub umiarkowanym stopniem niepelnosprawnosci (odpowiednie orzeczenie Zespolu ds. Orzekania o Niepelnosprawnosci).

Osoba niezdolna do pracy z tytulu wieku to osoba, która ukonczyla 60 lat (kobieta) lub 65 lat (mezczyzna).
Zasilek staly nie przysluguje osobie uprawnionej do renty socjalnej (do renty takiej uprawniona jest zwykle osoba, której niepelnosprawnosc powstala w mlodym wieku, np. w trakcie nauki w szkole, i która z tego powodu nie byla w stanie nabyc innych uprawnien np. do renty z tytulu niezdolnosci do pracy;
Maksymalna kwota zasilku stalego wynosi 444,00 zl, minimalna - 30 zl. Zasilek wyplacany jest w wysokosci róznicy miedzy kryterium dochodowym a dochodem osoby (lub na osobe w rodzinie).

Zasilek okresowy

Przyznany moze byc osobom i rodzinom, których posiadane zasoby pieniezne nie wystarczaja na zaspokojenie podstawowych potrzeb zyciowych w szczególnosci ze wzgledu na:

 • dlugotrwala choroba,
 • niepelnosprawnosc,
 • bezrobocie,
 • mozliwosc utrzymania lub nabycia uprawnien do swiadczen z innych systemów zabezpieczenia spolecznego

Wysokosc zasilku okresowego ustalana jest w podobny sposób jak zasilku stalego, tzn. od wysokosci odpowiedniego kryterium dochodowego odejmuje sie dochód osoby lub rodziny. Maksymalna wysokosc zasilku okresowego dla osoby samotnie gospodarujacej nie moze przekroczyc kwoty 238,50 zl,  a minimalna 20 zl.
Zasilek celowy

Wyplacany jest w celu zaspokojenia niezbednej (konkretnej) potrzeby bytowej. Zasilek moze byc przeznaczony na/moze pokryc:

 • koszty zakupu zywnosci, leków, leczenia,
 • kupno opalu, odziezy, niezbednych przedmiotów uzytku domowego,
 • drobne remonty i naprawy w mieszkaniu,
 • koszty pogrzebu,
 • bilet kredytowy.

Zasilek moze byc równiez przyznany osobie lub rodzinie, która poniosla straty w wyniku:

 • zdarzenia losowego,
 • kleski zywiolowej lub ekologicznej.

W tych przypadkach pomoc moze byc przyznana niezaleznie od dochodu i moze nie podlegac zwrotowi.